Die skoolwapen en skoolvlag

DIE SKOOLWAPEN

“Kort na die stigting van die skool in Januarie 1937 is daar gevoel dat alle middels aangewend moet word om so gou moontlik ‘n eenheids- en samehorigheidsgevoel by die leerders te kweek, en derhalwe is ‘n kompetisie uitgeskryf om vir die skool ‘n wapen te ontwerp. Byna al die leerders het vlytig meegedoen en verskeie prysens-waardige pogings is ontvang. Die ontwerp van ‘n st. 7-leerder, André Coetzee, is as die geskikste beoordeel en dit het met ‘n paar klein veranderinge die wapen van die skool geword.” Die Latynse slagspreuk “Paratus ad Omnia”, wat beteken dat die leerders van hierdie skool altyd vir alle gebeurlikhede gereed is, is as leuse gekies. Deur die jare is verdere veranderinge aan die wapen gedoen voordat, met die hulp van die Staatsheraldikus, die finale ontwerp goedgekeur en geregistreer is in 1994. Die anker op die skild simboliseer kragtige standvastigheid, maar ook die goeie hoop wat gekoester word vir die heilsame en nuttige invloed wat van die skool moet uitgaan. Die vlam het ‘n tweeledige doel: Dit is eerstens die lig van kennis, waardes en norme wat die leerders op skool moet ontvang. Tweedens is dit die beskawende en verfynde gees wat van die leerders moet uitgaan nadat hulle die skool verlaat het om hulle regmatige plekke in die samelewing met verantwoordelikheid te vul. Die triquetra is ‘n opvoedkundige simbool, wat die drieledige verhouding tussen leerder, onderwyser en ouer simboliseer.

SKOOLVLAG
Die eerste skoolvaandel was volgens die Jaarbladfoto’s alreeds in 1942 of selfs vroeër in gebruik en het bestaan uit die skoolwapen wat sentraal op ‘n vlootblou vaandel aangebring is. Dit is nie duidelik wanneer die skoolvlag sy ontstaan gehad het nie. Die vlootblou vlag het ‘n breë geel horisontale baan in die middel gehad, waarop die skoolwapen sentraal geplaas is. Met die verandering van die skoolwapen en ook die verskuiwing na die nuwe skool is daar besluit dat die tyd ryp is om ook weer na die ontwerp van die vlag te kyk om dit by meer moderne standaarde aan te pas. Die ontwerp van mnr Anton Hendriks is aanvaar. Dit bestaan uit ‘n vlootblou agtergrond met ‘n diagonale maroen band daarop. Aan weerskante van dié band is daar ‘n smaller goue band. Die vlag is amptelik op 26 Augustus 1994 in gebruik geneem.