Gedragskode

DOELSTELLINGS EN BEGINSELS VAN DIE GEDRAGSKODE

(Die volledige Gedragskode is as aflaaibare dokument onderaan hierdie bladsy beskikbaar)

Die gedragskode vloei uit die missiestelling voort.  Dit dui aan wat elkeen mag doen, sodat ’n veilige en geborge atmosfeer geskep word waar almal gelukkig kan wees en waar onderrig en opvoeding ongestoord kan voortgaan.

Omdat in die gedragskode nie vir alle vorme van gedrag voorsiening gemaak kan word nie, is dit dus eenvoudige riglyne waarbinne gedrag beoordeel kan word.

Die volgende beginsels moet gehandhaaf word:

 • die gedragskode geld vir almal en almal moet eienaarskap daarvoor aanvaar;
 • wedersydse liefde, respek, vertroue, begrip, deernis en samehorigheid moet tussen die rolspelers uitgeleef word;
 • ’n ordelike skoolgemeenskap moet nagestreef word;
 • diskriminasie op watter gronde ook al, tussen die rolspelers, sal nie geduld word nie;
 • leerders moet akademies en sosiaal kan groei; en
 • ’n gesonde moraal van alle rolspelers moet gehandhaaf word.

ALGEMENE VERWAGTINGE VAN LEERDERS

Leerders moet:

 • skoolreëls en skooldragvoorskrifte nakom;
 • meehelp om die skool effektief te laat funksioneer;
 • by die skool aanmeld in die oggend en nie gedurende die dag die skoolterrein sonder verlof verlaat nie;
 • indien hy vooraf weet dat hy die skoolterrein moet verlaat, ’n skriftelike versoek in die verband van sy ouer kan toon;
 • die onderrig- en opvoedingsproses aktief ondersteun en geen ander leerder die reg daartoe ontneem nie;
 • nooit die lewens van andere bedreig nie;
 • respek toon vir en help met die instandhouding van alle skooleiendom;
 • die klaskamers, toilette, gange van die skoolgebou asook die terrein netjies en skoon hou;
 • gesag aanvaar;
 • gedissiplineerd optree (ordelik, gehoorsaam, selfbeheersd);
 • hoflikheid, verdraagsaamheid teenoor en begrip vir andere openbaar;
 • te alle tye die beeld van die skool uitbou deur sy kleredrag, fisiese voorkoms, woord en gedrag;
 • hulle weerhou van aggressiewe of beledigende gedrag;
 • wedersydse respek toon vir mekaar, asook mekaar en andere se eiendom;
 • hulle weerhou van vuil (kru) taalgebruik;
 • eerlikheid vooropstel;
 • die leerderleiers op dieselfde wyse respekteer / gehoorsaam as die opvoeders;
 • selfone in die skoolgebou af en uit die sig hê;
 • oortredings van die gedragkode aanmeld.

KLIK OP DIE ONDERSTAANDE SKAKEL OM DIE GEDRAGSKODE AF TE LAAI

HS Bellville Gedragskode II