Slaagvereistes


GRAAD 8 + 9

Intern word dit beskou dat ‘n leerder slaag wanneer hy/sy aan die volgende vereistes voldoen:

  • ‘n Kode 3 in een van die amptelike tale en in Wiskunde;
  • ten minste ‘n kode 2 in die ander taal; en
  • ten minste ‘n kode 3 in vier van die oorblywende leerareas.

Tydens promosie-besluite aan die einde van die jaar, is daar egter kondonerings-moontlikhede wat ter sprake kom wanneer ‘n leerder nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie.

GRAAD 10 – 12

Om te slaag moet ‘n leerder aan die volgende minimum vereistes voldoen:

  • slaag Afrikaans of Engels Huistaal met kode 3 of beter (meer as 40%);
  • slaag nog twee vakke met kode 3 of beter (meer as 40%);
  • slaag nog drie vakke met kode 2 of beter (meer as 30%).

In alle vakke moet ‘n volledige portefeulje voorgelê kan word, ook in die vak gedruip.

.